Svar på remiss om loggböcker och klimatdeklarationer

Byggmaterialhandlarna har lämnat in svar på Näringsdepartementets remiss med två lagförslag och en utredning. Lagförslagen handlar om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggmaterialhandlarnas stödjer intentionerna med loggbok, dvs. att man ska kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under byggnadens hela livscykel. Vi vill att det tydligt ska framgå av reglerna vilka produkter som ska omfattas av regleringen. Vi förslår också att en gemensam artikelidentitet ska användas för att samla in information till loggböckerna och föreslår den globala standarden GTIN . Det är den standard som byggsektorn i Sverige har enats om att använda.

Byggmaterialhandlarna stödjer syftet med klimatdeklarationer av byggnader och även förslagen i utredningen om resurseffektiv användning av byggmaterial, dvs. innehållsförteckningar för byggprodukter och ökad återvinning och återbruk av material.  Läs mer i vårt remissvar.

Ta del av de tre rapporterna som ingår i remissen här

Ta del av hela vårt remissvar här (pdf)

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.