Samverkan och samordning

En stor och betydelsefull del för Byggmaterialhandlarna är att, i rollen som samordnare och branschförbund, skapa forum och kanaler för samverkan. Inom detta uppdrag ryms ett antal olika aktiviteter och kommunikationsinsatser som alla syftar till att skapa samsyn kring gemensamma frågor för våra medlemmar. Vi hittar gemensamma mål och utmaningar och adresserar dem, tillsammans, för att på bästa sätt främja vår bransch.

Bland mycket annat är Byggmaterialhandlarna med och driver ett flertal projekt som till exempel:

Hållbarhetsrådet

Byggmaterialhandlarna driver även Hållbarhetsrådet, det forum i vilket vi adresserar miljö- och kvalitetsfrågor som rör vår verksamhet. Här träffas representanter för de olika delarna av branschen och diskuterar branschgemensamma frågor som rör miljökrav och föreskrifter samt EU-regler och andra utmaningar vi står inför.

Attraktivitetsrådet

Vårt motto är att ”öka attraktiviteten för branschen”. Det vill vi göra dels internt och dels externt. I det interna arbetet vill vi nå dagens medarbetare och tillsammans med dem ta fram händelser/historier/aktiviteter som kan tjäna som goda exempel för branschen. I vårt externa arbete vill vi främst skapa positiva incitament gentemot morgondagens medarbetare. För att ta fram idéer och lösningar som kan ge oss detta lyft har vi bildat ett attraktivitetsråd med representanter från de olika kedjorna.

Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens system för pallhantering och syftar till att arbeta för en bättre hantering ur ett miljöperspektiv. Systemet är kostnadseffektivt, enkelt och miljövänligt. Byggpallen har tagits fram gemensamt av materialproducenterna, byggmaterialhandeln och byggföretagen.

MiljöargumentByggpall

 

Certifierad träexpert

Att vara certifierad träexpert är, helt enkelt, en certifiering som står för stor kunskap om trävaror. Det ger trygghet då det handlar om att råda kunderna kring vilket typ av material du behöver till ditt bygge, hur du bäst använder trävarorna, vilka egenskaper träet har samt om träets fuktkvot m.m. fakta kring träets egenskaper.
Klicka här så kan du se vilka företag som är certifierade träexperter idag

 

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.