Vilma

Vad är standarden Vilma

Standarden Vilma är ramverket för den logik som artikelinformationen byggs upp med hjälp av. Arbetet organiseras av Operativa gruppen och sker numera i dialog med GS1 Sweden. Utvecklingsprojekt grundas på de ärenden som skickas in samt de prioriteringar som Branschrådet Vilma gör.

Utmaningen = System och informationsöverföring som ej är standardiserade

Alla har idag mer eller mindre systemstöd för sin verksamhet. Ju mer dessa programvaror utvecklas desto större blir behovet av standarder för att skapa hållbara och effektiva lösningar som alla kan förhålla sig till. Dock innebär det att man själv måste starta sin resa från de systemstöd och de processer man just nu befinner sig i. Det kan i sig vara en stor utmaning som ställer krav på inledande analys samt en väl förankrad genomförandeplan.

Starthjälp – Vilmautbildningen ”Vilma tar dig till en ny nivå”

För att stödja införandet av standarden Vilma i aktuella företag finns en grundläggande utbildning som syftar till att ge en övergripande bild av vad standarden innebär, hur den bör implementeras samt vilka aktuella aktiviteter som pågår inom Vilma.

Befintlig logik = Artikelnummer och enheter

Som bas för den standard som Vilma bygger på används artikelnummer och enheter. Allt detta utgår från en basprisenhet som genom faktorer mot andra förekommande enheter kan användas för att omvandla ett baspris till exempelvis till ett pris per kartong. Logiken innebär att alla enheter utgår ifrån ett och samma s.k. á-pris vilket gör prissättningen linjär.

Ersättande logik = GTIN och förpackningar

I och med att det finns allt fler informationskrav som behöver standardiseras behövs i grunden EN ID-nyckel som säkerställer spårbarhet både digitalt och fysiskt. Denna ID-nyckel är GTIN (Global Trade Item Number) och kan i det fysiska flödet identifieras via streckkoder t.ex. EAN 13. Det är utifrån denna identifierare som Vilma nu successivt ställer om logiken för Vilmastandarden.

Projektledare Vilma

För ytterligare frågor kontakta:

Jonny Hedkvist, Finfo jonny.hedkvist@logiq.se, mobil 070-838 40 05

Monica Björk, Byggmaterialhandlarna, monica@byggmaterialhandlarna.se, mobil 070-304 84 21

 

Vad är Finfo

FINFO – din samarbetspartner för effektivt artikel- och prisflöde

Hos Finfo hanteras all information från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper handelsparterna att enskilt hantera utbytet av artikel- och prisinformation med varandra.

Finfo validerar artikel- och prisinformationen från en säljare enligt regleverket Vilma. Kopplat till sin artikel i Finfo kan säljare även komplettera med bilder och dokument etc i Finfo Media Central. Mottagaren kan sedan få informationen på ett och samma sätt från alla sina leverantörer.

Genom att Finfo fungerar som det centrala och samordnande navet mellan leverantörer och abonnenter sparar alla kunder tid, då arbetet endast utförs på ett ställe, hos Finfo.

Finfo hanterar artikelinformation om mer än 1 500 000 artiklar från drygt 400 leverantörer.

Finfo ägs av Logiq Sweden AB.

För ytterligare frågor kontakta: 

Finfo kundsupport, 08 402 41 30, info@finfo.se 

Aktiviteter det senaste året

Vilma har under det senaste året ökat antalet aktiviteter utifrån att behoven för standardiserad digital information ökar i följande försäljningskanaler:

  • Butik och lager: Funktionalitet relaterat till grunddata/pris
  • Web: Bilder, texter och länkad information
  • Professionella byggsektorn: Egenskaper

 

Vid försäljning aktiveras orderflöde och logistik. För att öka effektiviteten i dessa processer är spårbarhet väsentlig och där ligger också grunden för det som Vilma byggts på och som varje ny standardiserad funktion relaterar till, nämligen GTIN och streckkoder.

Aktiviteter och resultat

1 Enheter, samordning med NOBB

Nytt regelverk för enheter fr.o.m. 1 november 2016. Projekt samordnat med NOBB samt leverantören B&B Tools.

2 Avveckling av filformaten Finfo Classic och FIN04

Avveckling pågår enligt tidigare beslut vilket innebär att flödet för och användningen av dessa filformat stängs ner 1 april 2018.

3 Dynamiska artikelhierarkier – Förutsättning för vidare utveckling av Vilma

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 och de företag som skall ingå i projektgenomförandet.

4 Artikellogik för träprodukter

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 och de företag som skall ingå i projektgenomförandet.

5 Artikellogik för konfigurerbara produkter

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 samt NOBB. Sedan en tid tillbaka genomförs analyser samt tester av en lösning för detta inom NOBB vilken vi med fördel bör samverka med om att sjösätta.

6 Bilder, texter och länkad information

Nu pågår analysfasen av projektet vilken avslutas 25/10. Med detta som underlag tas beslut om vi skall gå vidare med projektet samt att implementera framtagen lösning. I detta sammanhang är det aktuellt att aktivera Media Central som en del av standarden då det här bland annat ingår möjligheten att kvalitetssäkra, över tid, tillgängligheten till information av detta slag nycklat med GTIN till respektive artikel.

7 Tekniska egenskaper – ETIM

En väsentlig verktygslåda för konsumenthandel samt framförallt på sikt för dialogen med den professionella byggsektorn. ETIM-klassificeringen är primärt för s.k. tekniska egenskaper och successivt skapas nu produktgrupper som tillförs egenskaper av denna typ. Initialt har de egenskaper som förekommer på VilmaBas-sortimentet aktiverats och dessa är i princip godkända av ETIM för användande. Det betyder att träproducenter nu kan börja addera definierade egenskaper som kan användas för sökning och selektering.

8 Miljöegenskaper – Smart Built Enviroment

Utifrån behovet att säkerställa miljöegenskaper samt hållbarhetsanalyser (LCA) så pågår ett projekt där Vilma är delaktig i framtagandet av s.k. miljöegenskaper enligt samma princip som med ETIM. Detta är ett projekt som lägger grunden för säkerställandet av varje artikels miljöegenskaper och att dessa genom kvalitetssäkring via identiteten GTIN databasmässigt kan beräknas för hållbarhetsanalyser samt andra typer av miljöbedömningar såsom Basta, Byggvarubedömningen SundaHus Miljödata, BVD, EPD och dylikt. Bedömningen är att egenskaper framöver kommer att utgöra ett mycket viktigt redskap och som genom användande hos många olika parter kommer att kräva mycket hög kvalité på artikelinformation (= Vilma).

9 Operativa Gruppen

Är den som inom Branschrådet Vilma är mottagare av och beslutande om alla inkommande ärenden. Denna utgör kvalitetssäkraren av de aktiva versionerna av Vilma.

10 Dokumentation samt utbildning för att möjliggöra beslut om användande

Avslutningsvis skall bara sägas att det nu finns en uppdaterad dokumentation samt utbildningar både hos Finfo och Vilma för att möjliggöra för er organisation att sätta sig in i och besluta er för hur ni bäst skall utnyttja standarden Vilmas fördelar och därigenom skapa ännu mer affärsnytta!

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.