Vilma

Vilma har under det senaste året ökat antalet aktiviteter utifrån att behoven för standardiserad digital information ökar i följande försäljningskanaler:

  • Butik och lager: Funktionalitet relaterat till grunddata/pris
  • Web: Bilder, texter och länkad information
  • Professionella byggsektorn: Egenskaper

 

Vid försäljning aktiveras orderflöde och logistik. För att öka effektiviteten i dessa processer är spårbarhet väsentlig och där ligger också grunden för det som Vilma byggts på och som varje ny standardiserad funktion relaterar till, nämligen GTIN och streckkoder.

Aktiviteter och resultat

1 Enheter, samordning med NOBB

Nytt regelverk för enheter fr.o.m. 1 november 2016. Projekt samordnat med NOBB samt leverantören B&B Tools.

2 Avveckling av filformaten Finfo Classic och FIN04

Avveckling pågår enligt tidigare beslut vilket innebär att flödet för och användningen av dessa filformat stängs ner 1 april 2018.

3 Dynamiska artikelhierarkier – Förutsättning för vidare utveckling av Vilma

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 och de företag som skall ingå i projektgenomförandet.

4 Artikellogik för träprodukter

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 och de företag som skall ingå i projektgenomförandet.

5 Artikellogik för konfigurerbara produkter

Inriktningsbeslut har tagits sedan tidigare och nu pågår förberedelser för verkställande av projekt i samråd med GS1 samt NOBB. Sedan en tid tillbaka genomförs analyser samt tester av en lösning för detta inom NOBB vilken vi med fördel bör samverka med om att sjösätta.

6 Bilder, texter och länkad information

Nu pågår analysfasen av projektet vilken avslutas 25/10. Med detta som underlag tas beslut om vi skall gå vidare med projektet samt att implementera framtagen lösning. I detta sammanhang är det aktuellt att aktivera Media Central som en del av standarden då det här bland annat ingår möjligheten att kvalitetssäkra, över tid, tillgängligheten till information av detta slag nycklat med GTIN till respektive artikel.

7 Tekniska egenskaper – ETIM

En väsentlig verktygslåda för konsumenthandel samt framförallt på sikt för dialogen med den professionella byggsektorn. ETIM-klassificeringen är primärt för s.k. tekniska egenskaper och successivt skapas nu produktgrupper som tillförs egenskaper av denna typ. Initialt har de egenskaper som förekommer på VilmaBas-sortimentet aktiverats och dessa är i princip godkända av ETIM för användande. Det betyder att träproducenter nu kan börja addera definierade egenskaper som kan användas för sökning och selektering.

8 Miljöegenskaper – Smart Built Enviroment

Utifrån behovet att säkerställa miljöegenskaper samt hållbarhetsanalyser (LCA) så pågår ett projekt där Vilma är delaktig i framtagandet av s.k. miljöegenskaper enligt samma princip som med ETIM. Detta är ett projekt som lägger grunden för säkerställandet av varje artikels miljöegenskaper och att dessa genom kvalitetssäkring via identiteten GTIN databasmässigt kan beräknas för hållbarhetsanalyser samt andra typer av miljöbedömningar såsom Basta, Byggvarubedömningen SundaHus Miljödata, BVD, EPD och dylikt. Bedömningen är att egenskaper framöver kommer att utgöra ett mycket viktigt redskap och som genom användande hos många olika parter kommer att kräva mycket hög kvalité på artikelinformation (= Vilma).

9 Operativa Gruppen

Är den som inom Branschrådet Vilma är mottagare av och beslutande om alla inkommande ärenden. Denna utgör kvalitetssäkraren av de aktiva versionerna av Vilma.

10 Dokumentation samt utbildning för att möjliggöra beslut om användande

Avslutningsvis skall bara sägas att det nu finns en uppdaterad dokumentation samt utbildningar både hos Finfo och Vilma för att möjliggöra för er organisation att sätta sig in i och besluta er för hur ni bäst skall utnyttja standarden Vilmas fördelar och därigenom skapa ännu mer affärsnytta!

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.