Branschstatistik BK04

Bakgrund Varugruppen BK04

Varugrupperingen BK04 aktiverades 2004 av företagen Beijer Byggmaterial, BOLIST, Byggtrygg, Interpares samt Optimera inom ramen för Sveriges Byggmaterialhandlarna och i samarbete med Finfo. Avsikten var och är att säkerställa en branschgemensam gruppering av förekommande sortiment inom byggmaterialhandeln.

Alla certifierade Vilmaleverantörer skickar kontinuerligt uppdateringar av sin artikelinformation via Finfo där den kvalitetssäkras samt att aktuell BK04 varugrupp adderas. Därefter levereras informationen vidare till alla Vilmaabonnenterna (mottagarna av information).

Med dessa förutsättningar uppfyllda kan sedan statistisk uppföljning ske på lokal, regional, samt riksnivå i förhållande till det gemensamt insamlade, av Handelns Utredningsinstitut (HUI), och av Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex.

Syfte

 • Att tydliggöra förutsättningar för att aktivera Branschstatistik på all försäljning inom byggmaterialhandeln i Sverige.
 • Att all försäljning kopplas till varugrupper i BK04, även s.k. slaskprodukter.

Målgrupper

 • Affärsledning
 • Handelsföretag
 • Leverantörer
 • Systemleverantörer
 • Nu utanför BK04

Förutsättningar

 • Varugrupperna skall omfatta samtliga förekommande sortimentsområden och tjänster inom Bygg- och Järnhandeln.
 • BK04 skall uppdateras kontinuerligt, dels via Betaversion samt en årsversion som driftsätts 1 januari varje år.
 • Ansvaret för uppdateringarna är Vilmas Operativa Grupp. Detta bygger på följande kriterier:
  • Inför kommande årsversion
   • Beslut om inriktning för nytt produktområde eller översyn av befintligt tas av Operativa Gruppen vilket bland annat bygger på inkomna ärenden från användare.
  • Under löpande år
   • För nya produkter som blir aktuella och som inte matchar befintliga varugrupper skapas inledningsvis en ny varugrupp i Finfos varugruppering. Denna varugrupp adderas därefter till den s.k. Betaversionen.
 • Aktiviteterna för arbetet med uppdatering följer denna tidsaxel:
Fr.o.m T.o.m Aktivitet
ÅÅ0131 Från föregående år kvarstående och insamlade ärenden samlas i ett utkast som beslutas av OG.
ÅÅ0201 ÅÅ0228 Underlaget behandlas internt av företagen inom Operativa Gruppen och synpunkter adderas till ett förslag som sedan OG omvandlar till en arbetsbeskrivning för det som bör göras inför kommande versionsuppdatering.
ÅÅ0301 ÅÅ0731 Arbetsbeskrivningen kommuniceras till berörda företag för granskning och detaljerade synpunkter. Inom ramen för denna tidsperiod tas också beslut om prioritering och budgetram för aktuella insatser samt bemanningen av arbetsgruppen.
ÅÅ0801 ÅÅ1031 Arbetsgruppen genomför nödvändigt utredningsarbete och tar fram ett förslag på ny version av BK04. Under detta arbete sker parallellt en avstämning med aktuella intressenter.
ÅÅ0901 ÅÅ1115 Remissperiod för ny årsversion av BK04. I mitten av november stängs versionsarbetet och den nya versionen fastställs.
ÅÅ1116 ÅÅ1231 Förberedelser för implementering av ny version av BK04 görs hos Finfo. Informationsmaterial förmedlas till berörda parter.
ÅÅ0101 Driftstart av ny version
 • Personer med specialkompetens tas in i arbetet med aktuella uppdateringar

Checklista

Aktivera Branschstatistik med BK04

Nya artiklar

 • Samtliga leverantörers artiklar skall vara registrerade hos Finfo innan försäljningsstart
 • Detta omfattar alla varor och tjänster
 • ”Artiklar” som inte behandlas såsom artiklar skall vara klassade i rätt artikelklass enligt Vilma. Exempel på dessa är tjänster, marknadsmaterial, etc.

Slaskartiklar

 • För alla s.k. slaskartiklar sker registrering kopplat till varugruppsnummer enligt instruktion *) från Vilma

Alla använder aktuell BK04 för uppföljning av Branschstatistik

 • Använd konverteringsverktyg till ert affärssystem för uppdatering av befintlig statistik/historik
 • Använd Vilma version 2, fältet Branschstatistik för att fånga korrekt information

Bygg- & Järnindex

För dig inom Affärsledning:

 • Har ni behov av branschstatistik för er verksamhet?
 • Använder ni varugruppen BK04 mot er försäljning?
 • Har ni systemstöd för detta?

För dig som Handelsföretag:

 • Har du egen varugruppering och vad kan du mäta med den?
 • Har ni behov av lokal och regional branschstatistik för att mäta era marknadsandelar inom er verksamhet?
 • Använder ni varugruppen BK04 mot er försäljning?
 • Har ni systemstöd för detta inklusive versionshantering?

För dig som leverantör:

 • Vill ni kunna jämföra era marknadsandelar per varugrupp på riks och regional nivå?
 • Kan detta underlag (utfall marknadsandelar) utveckla er dialog med den lokala handlaren?
 • Använder ni varugruppen BK04 mot er försäljning?
 • Har ni systemstöd för detta?

För dig som Systemleverantör:

 • Har ni verktyg för konvertering från annan varugrupp till BK04?
 • Hanterar ni BK04 enligt informationsstandarden Vilma?
 • Har ni konverteringsverktyg för versionsuppdateringen av BK04?
 • Har ni rapporter som matchar uppföljning mot returnerad branschstatistik?

För dig som idag är Utanför BK04:

 • Vad är era behov av en varugruppering?
 • Har ni behov av gemensam branschstatistik?
 • Är era förekommande produkter och tjänster representerat i dagens Vilmasortiment?

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.