2021-08-06

Våra budskap för ökat hållbart byggande

Byggmaterialhandlarna har uppdaterat sitt styrdokument för branschens hållbarhetsarbete. Vi pekar ut fyra viktiga områden för att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande, information om produkters klimat- och miljöpåverkan, ökad digitalisering av hållbarhetsinformation, ökad samverkan inom byggsektorn och ökad cirkulär ekonomi.

Byggmaterialhandlarna som aktivat arbetar för ökad hållbarhet i byggandet har uppdaterat branschens styrdokument på området. I arbetat har vi utgått från FN:s 17 globala hållbarhetsmål och har av dem val ut fem att fokusera särskilt på: Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna och Genomförande och globalt partnerskap.

Samarbete är en viktig del i att nå våra nationella miljö- och hållbarhetsmål och i att kunna jobba med cirkulära affärsmodeller för att  öka återbruket i branschen. Byggmaterialhandlarna deltar i ett flertal projekt och samarbeten för att dela med sig av värdefull kompetens om byggprodukter, logistikflöden och inte minst hållbarhetsinformation. När det gäller miljö- och hållbarhetskrav på byggprodukter bidrar vi också med våra synpunkter i remissvar och i olika nationella och europeiska forum.

Byggmaterialhandeln bidrar med information om logistiklösningar för ett hållbart byggande

Kunskap om produkter: Byggmaterialhandeln kan ses som ett nav i byggprocessen, där vi är den naturliga leverantörenav material och produkter samt en viktig samarbetspartner inom byggsektorn. Genom bra relationermed våra leverantörer har vi en bred och djup kunskap om produkternas livscykel, livslängd och miljöpåverkan. Vihar genom vår standard för artikelinformation, Vilma, digitaliserat och kvalitetssäkrat denna information så attden obruten kan föras hela vägen från leverantör till beställare.

Smarta logistiklösningar: En stor del av vårt arbete är att erbjuda smarta och effektiva logistiklösningar för attminska klimatavtrycket. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder både nationellt och lokalt för att kunnaleverera rätt mängd material till rätt plats i rätt tid.

Vårt aktiva arbete med miljö- och hållbarhet

Byggmaterialhandelns produkter har alla en påverkan på miljön och omvärlden. Genom vår standard, Vilma, harvi mycket goda möjligheter att tillhandahålla korrekt uppdaterade säkerhetsdatablad, EPD:er (miljövarudeklarationer),information om avfallskoder, SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen) och sprängämnesprekursorer för attnämna några.

Ett annat konkret exempel på vårt hållbarhetsarbete är Retursystem Byggpall, ett nationellt pantsystem förbyggpallar som syftar till att återbruka pallar. Sedan starten 2006 har över 12 miljoner pallar cirkulerats vilket harminskat byggavfallet med hela 190 000 containers.

Vi verkar för en jämställd och inkluderande byggmaterialhandel

Vi jobbar aktivt för att vara en attraktiv bransch och välkomnar alla personer oavsett bakgrund. Vi accepterar intediskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder,ställning, religiös eller politisk åskådning. Vi behandlar både medarbetare och kunder med respekt. Vår branschskall vara representativ för befolkningen och de lokalsamhällen vi verkar i. 

Vi verkar för en sund konkurrens

Samarbetet med våra affärspartners kännetecknas av transparens och ett ömsesidigt ansvar genom hela värdekedjanoch följer FN:s principer och OECD:s riktlinjer. Som bransch accepterar vi ingen korruption och verkarför att alla inblandade aktörer följer gällande lagstiftning. En viktig riktlinje i detta arbete är Näringslivskodenframtagen av Institutet mot mutor.

 

För att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande  pekar vi ut följande områden som särskilt viktiga:

Information om produkters klimat- och miljöpåverkan
Efterfrågan på miljö- och klimatsmart byggmaterial ökar hela tiden och inom en överskådlig framtid kommerdet vara svårt att sälja byggmaterial som saknar klimatdata. Byggmaterialhandeln utvärderar sina leverantörerkontinuerligt både när det gäller produkter och logistik för att hitta hållbara lösningar

Ökad digitalisering av hållbarhetsinformation
Genom att hållbarhets- och produktinformation kan flöda i en obruten kedja genom byggprocessen säkerställervi spårbarhet kring det byggmaterial vi levererar. Ökad digitalisering är också en förutsättning förgenomförande av kommande lagkrav kring till exempel klimatdeklarationer och loggböcker för fastigheter.

Ökad samverkan inom byggsektorn
För att målen om en hållbar utveckling skall nås måste alla bidra och fler aktörer samverka. Vi deltar i flerasamarbeten och branschinitiativ inom byggsektorn med fokus på att skapa hållbara och cirkulära affärsmodelleroch är en samhällsaktör som bidrar till förändring.

Cirkulär ekonomi
Vi efterfrågar fler och tydligare regler för att aktivt kunna främja en ökad cirkulär ekonomi, till exempel förhur byggmaterial kan återvinnas och återbrukas. Vår kompetens om byggmaterial är hög och vi har möjlighetatt förse andra aktörer i byggprocessen med information som i hög grad ökar branschens möjlighet att bådeveta vad materialet innehåller, hur det ska hanteras vid rivning och vad som går att återbruka. Detta är ettviktigt bidrag för ett minskat klimatavtryck från byggsektorn!

Följande kedjor deltar i Byggmaterialhandlarnas Hållbarhetsråd: Ahlsell Sverige AB, Beijer Byggmaterial AB, Bygma AB, Derome Byggvaror & Träteknik AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Nordströms Bygghandel, Optimera Svenska AB, Woody Bygghandel AB.

Ta del av hela position paper om hållbarhet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår