Integritetspolicy

Integritet och behandling av personuppgifter

För Byggmaterialhandlarna i Sverige AB är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Byggmaterialhandlarna
103 29 Stockholm
Telefon 08- 762 67 50
E-post info@byggmaterialhandlarna.se
Org.nr 556648-6816

 

Du kan ladda ner policyn nedan i .pdf-format här.

Integritet och behandling av personuppgifter

För Byggmaterialhandlarna i Sverige AB är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT -systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I v issa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Byggmaterialhandlarna i Sverige AB:s verksamhet är Byggmaterialhandlarna i Sverige AB och förbundet Byggmaterialhandlarna gemensamt personuppgiftsansvariga. (Byggmaterialhandlarna i Sverige AB 556648-6816, Förbundet Byggmaterialhandlarna 802415-8126, Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, Sverige).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen. För vissa tjänster kan du även, men måste inte, uppge intresseområden. Om du skapar ett användarkonto hos oss kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt . Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du är en yrkesanvändare kan vi även informera dig om produkter och tjänster från våra medlemsorganisationer och partners.

Om du är yrkesanvändare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi får ta del av enligt ovan (såsom uppgifter i samband med beställning av tjänster eller produkter eller deltagande i seminarium eller aktiviteter anordnade av oss) komma att ske.
Syftet är att ge mer anpassad och relevant information till dig.

Byggmaterialhandlarna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om Byggmaterialhandlarna skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa p ersonuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.

Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

För medarbetare i medlemsföretag
För medarbetare i medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan be hövas för att hantera medlemskapet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner vid förhandlingar eller uppgifter kring medlemskap i olika arbetsgrupper.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT -leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.
Byggmaterialhandlarna har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garant ier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer som Svensk handel. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Byggmaterialhandlarna, t ex för att tillhandahålla IT -tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.
Byggmaterialhandlarna kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om de t rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar infor mation i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.
När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy

Shield” användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.
Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU -kommissionen, finns även tillgängliga på EU -kommissionens webbplats.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgi fter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga
för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vil l återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot al l behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
Hantera dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person. Skicka din begäran till Byggmaterialhandlarna, Regeringsgatan 69, 103 29 Stockholm.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnu mmer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett sä kert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring da taskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ov an rättigheter är du allt id välkommen att kontakta oss per epost: Info@byggmaterialhandl arna.se eller telefon:08 -762 76 57.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Information om cookies på byggmaterialhandlarnas hemsida

Enligt lagen om elektronisk kommunikation , som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
Att webbplatsen innehåller cookies
Vad dessa cookies används till
Hur cookies kan undvikas
Besökaren ska också samtycka till att kakor används
Vi vill i nformera dig om att vi använder s.k. cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil som lagras i din dator.

Angående Cookies.

Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik eller återkom mande för funktioner på vår webbplats och vårt statistiksystem.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.

Du som användare kan stänga av möjligheten för oss att spara cookien på din dator via din webbläsares inställningar. Om du väljer att stänga av cookie funktionaliteten kan vissa funktioner på denna webbplats upphöra att fungera korrekt.

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår