Stadgar för Byggmaterialhandlarna

Ladda ner som PDF

 

§1     Ändamål

Förbundets namn är Byggmaterialhandlarna, i det följande kallat Förbundet.

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en rationell och sund utveckling av branscherna byggmaterial och järnhandel och därmed förenlig verksamhet, att i förhållande till myndigheter, leverantörer, massmedia och enskilda, föra medlemmarnas talan samt att främja den kollegi­ala samvaron.

För fullgörande av Förbundets ändamål äger det inrätta servicebolag. Förbundet skall i sådant företag kunna samverka med andra närstående för­bund.

 

§2     Förbundsorgan

Förbundets obligatoriska organ är årsmöte, förbundsstyrelse och valberedning.

 

§3     Medlemskap

Medlemskap i Förbundet är öppet för företag som bedriver handel inom bran­scherna byggmaterial och järnhandel eller annan förenlig verksamhet.

Medlem är skyldig att respektera Förbundets stadgar och av årsmötet eller sty­relsen i behörig ordning fattade beslut.

Till Förbundet kan Förbundets styrelse associera annat företag, organisation eller person som önskar följa eller stödja Förbundets verksamhet.

Medlemskap avgörs efter ansökan och genom beslut av Förbundets styrelse.

Medlemskap erfordras för varje juridisk person alternativt varje enskild firma.

Om företaget driver verksamhet med flera försäljningsställen inom samma juri­diska person krävs endast ett medlemskap. Ett filialmedlemskap för vart och ett av försäljningsställena ska tecknas, i enlighet med av årsmötet fastställda principer.

 

§4     Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Utträde sker genom skriftlig anmälan minst sex månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet skall upphöra. Medlem som upphör med sin verksamhet inom branschen, må dock beviljas utträde ur Förbundet inom den kortare tid som styrelsen äger fastställa.

Medlem, som bryter mot Förbundets. stadgar och beslut eller som genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar Förbundets intressen, kan uteslutas ge­nom beslut av Förbundets styrelse. För beslut om uteslutning fordras kvalifice­rad majoritet.

Vid medlemskapets upphörande är medlem icke berättigad till del i Förbundets tillgångar. Uteslutning befriar icke medlem från det juridiska eller ekonomiska ansvaret för förlust eller skada, som Förbundet åsamkats på grund av med­lemmens åtgärd.

 

§5     Avgifter

Medlem och associerad medlem skall betala avgift till Förbundet och sådan ju­ridisk person som anges i § 1 på det sätt och med belopp som årsmötet beslu­tar.

 

§6     Firmateckning och ekonomiskt ansvar

Förbundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

 

§7     Styrelsen

Förbundets angelägenheter handhas av dess styrelse och verkställande direk­tör. Styrelsen väljes av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande samt minimum 6 (sex) och maximum 10 (tio) ordinarie ledamöter.

Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget, övriga ledamöter väljs för två år i taget.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden eller då så påkallats av minst 3 av styrelsens ledamöter. I kal­lelse till styrelsesammanträde skall anges de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Kallelse skall utsändas senast 5 dagar före sammanträdet.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning skall äga rum.

Det är väsentligt att styrelsen har en bred förankring bland förbundets medlemmar. I styrelsen bör därför ingå representanter för kedjor/inköpsorganisationer som samverkar med förbundet. I styrelsen bör också ingå representanter för de medlemmar som inte är organiserade.

 

§8     Förbundsstyrelsens åligganden

Styrelsen åligger:

 • att avgöra frågor om medlemskap
 • att verkställa utredningar samt pröva och avge utlåtanden över inkomna förslag
 • att vidta åtgärder för främjande av Förbundets ändamål
 • att förbereda ärenden som skall avgöras vid årsmöte
 • att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • att ansvara för Förbundets medel samt låta föra Förbundets räkenskaper, vilka skall avslutas per den 31 december;
 • att avge förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning samt att utarbeta budgetförslag
 • att anställa verkställande direktör samt fastställa villkor och arbetsuppgifter för denne
 • att utse de nämnder och kommittéer, som prövas erforderliga för särskilda frågors handläggning
 • att utöva övervakning över Förbundets eventuella bolag.

 

Vid årsmöten och styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

Styrelsen äger besluta att viss verksamhet skall bedrivas i sådan särskild juri­disk person som anges i § 1. I sådant fall skall styrelsen före utgången av varje verksamhetsår besluta hur den enligt § 5 fastställda avgiften skall fördelas mel­lan Förbundet och den särskilda juridiska personen. Styrelsen kan närhelst så är påkallat justera den sålunda fastställda fördelningen.

 

§9     Räkenskaper och revision

Förbundets räkenskaper skall varje år avslutas per den 31 december. Räken­skaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet valda re­visorer.

En av revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

 

§10   Årsmöte

Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång varje år på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. På uppdrag av ordföranden skall kallelse och erforderliga handlingar till årsmötet utsändas senast 30 dagar före utsatt tid för årsmötet.

Ärende som medlem eller förening eller organisation önskar uppta vid årsmötet skall anmälas till förbundsstyrelsen senast 45 dagar före årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte är de obligatoriska punkterna på föredragningslistan föl­jande:

 • Fastställande av röstlängd
 • Prövning av frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
 • Val av protokollförare vid årsmötet
 • Val av två justeringsmän och två rösträknare under årsmötet
 • Föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse.
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören för den tid verksamheten omfattar
 • Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 • Val av ordförande
 • Val av vice ordförande
 • Fastställande av antalet övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
 • Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
 • Val av ombud att företräda Förbundet vid bolagsstämman med sådan sär­skild juridisk person som anges i § 1
 • Val av två revisorer och två suppleanter för dem
 • Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen.
 • Val av representation till bolag där Förbundet har aktier
 • Övriga i behörig ordning till årsmötet hänskjutna ärenden. Annat ärende får upptagas till överläggning men ej till beslut.

 

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Varje på årsmötet deltagande medlem får genom fullmakt avge högst två röster utöver sin egen. Skriftliga fullmakter skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

Medlem, som har filialanslutna företag, har förutom sin grundröst, ytterligare en röst per påbörjat femtal filialföretag från och med det sjätte anslutna filialföreta­get.

Associerat medlemskap medför ej rösträtt vid årsmötet.

Då inget annat anges i stadgarna skall årsmötets beslut fattas genom enkel majoritet. Omröstning skall vara öppen utom i personvalsfrågor, där sluten om­röstningskall ske om någon så begär. Vid lika röstetal skall lottning ske i val och avgiftsfrågor. I övriga frågor avgör ordförandens utslagsröst. Då stadgarna kräver kvalificerad majoritet förstås härmed att minst 2/3 av de avgivna rösterna är för förslaget.

Extra årsmöte kan sammankallas av förbundsstyrelsen eller ordföranden. Extra årsmöte skall sammankallas om lägst 1/3 av antalet medlemmar så påfordrar. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar från det ordföranden erhållit sådan angiven begäran. Extra årsmöte får dock icke hållas mindre än 60 dagar före eller efter ordinarie årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte med föredragningslista skall utsändas senast 14 da­gar före mötet.

 

§11   Stadgeändring

Förbundets stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid ordinarie årsmöte eller genom beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande års­möten, varav minst ett ordinarie.

 

§12   Tolkning av stadgarna

Vid tolkning av dessa stadgar gäller förbundsstyrelsens mening tills frågan av­gjorts av årsmötet.

 

§13   Förbundets upplösning

Förslag om Förbundets upplösning skall framställas senast 90 dagar före det årsmöte varpå det önskas behandlat.

För giltighet av beslut om Förbundets upplösning krävs att detta på två årsmö­ten, varav minst ett ordinarie, med lägst tre månaders mellanrum, biträdes av minst % av vid årsmötet närvarande röstberättigade.

Beslutas Förbundets upplösning, skall även beslut fattas om disposition av Förbundets behållna medel.

2009.03.13

2016.03.11 (endast namnändring)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår