2020-01-20

Byggmaterialhandlarna stödjer svenskt regelverk för EU-lagstiftning inom avfallsområdet

År 2025 skall Sverige ha anpassat svensk rätt och lagstiftning till ett nytt EU-lagstiftningspaket gällande avfall. De förslag som läggs fram i Promemorian och som syftar till att ytterligare stärka lagstiftningen ser Byggmaterialhandlarna positivt på för att ytterligare kunna utveckla och systematisera arbetet med cirkulära flöden och cirkulär ekonomi. Byggmaterialhandlarna och dess medlemmar arbetar proaktivt utifrån sina respektive förutsättningar med Avfallshierarkin, Direktiv 2008/98/EG om avfall för att minska uppkomsten av avfall. Den anpassning som föreslås är i linje med Byggmaterialhandlarnas ambition att systematiskt arbeta för en mer cirkulär ekonomi och ökade cirkulära flöden.

Byggmaterialhandlarnas synpunkter på remissen omfattar följande områden:

Hushållsavfall blir kommunalt avfall - viktigt med en tydlig definition

Begreppet kommunalt avfall föreslås ersätta termen hushållsavfall i Miljöbalken för att harmonisera med formuleringen i EU-direktivet. Kommunalt avfall skall även fortsättningsvis vara under kommunalt ansvar. I Sverige har hushållsavfall även tidigare varit under kommunalt ansvar och i sak ser inte Byggmaterialhandlarna att ett namnbyte av termen i sig innebär någon större förändring.

Byggmaterialhandlarna vill betona vikten av att definitionen av kommunalt avfall och ansvaret för kommunal avfallshantering är tydlig och inte ger utrymme för olika tolkningar. Det behöver vara klart och tydligt vilken typ av avfall våra medlemmar och deras verksamheter skall hantera och på vilket sätt. 


Frival gällande kommunalt avfall – kan bidra till ökade cirkulära flöden

Frivalet innebär att verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen.

För Byggmaterialhandlarnas medlemmar innebär frivalet att de har möjlighet att upphandla avfallshantering för sitt kommunala avfall från samma avfallsentreprenör som de upphandlar övrig avfallshantering från. Detta skulle göra att de kan ta ett helhetsansvar för sitt avfall.

Verksamheter som vill välja bort kommunal hantering av sitt kommunala avfall måste aktivt anmäla detta till kommunen senast 1 mars året innan de vill utnyttja möjligheten till frival. De måste också göra en ansökan per kommun om verksamheten finns i flera kommuner. Utan aktivt val fortsätter det kommunala avfallet hanteras av kommunen. För att underlätta anmälan om frival förordar Byggmaterialhandlarna en nationell instans med samordningsansvar för gemensamma ansökningar gällande frival för verksamheter i de fall det är möjligt.

Byggmaterialhandlarna är positiva till förslaget om att den s.k. Frivalsmöjligheten regleras i avfallsförordningen och att grundansvaret för det kommunala avfallet ligger kvar hos kommunen. Vi anser att frivalet även bör omfatta valfrihet att välja olika aktörer för olika avfallsfraktioner. 


Ökade krav på återanvändning och källsortering av bygg- och rivningsavfall skapar ökad administration och ökade kostnader
Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen (2010:900) kompletteras och utökas så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas. Det införs också krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal fraktioner så att invånare i olika kommuner skall ha tillgång till likvärdig service.

För Byggmaterialhandlarnas medlemmar får detta en indirekt påverkan i form av att våra kunder kommer att behöva information om byggprodukters livslängd och avfallskoder. Detta är något som de får redan idag i vissa fall, t.ex. i säkerhetsdatablad för de produkter som omfattas av det lagkravet. Behovet av digital information om livscykelperspektiv, avfallskoder och annat underlag för att kunna ha en fullständig kontrollplan enligt de kompletterade bestämmelserna kommer därför att innebära ökad administration och därmed kostnader för att effektivt och kvalitetssäkert kunna tillgodose våra kunders behov av information.


Informationsplikten för leverantörer av varor utökas

Den nuvarande informationsplikten att informera om farliga ämnen i varor kommer att utökas till att också omfatta inrapportering till en nationell databas som i nuläget är under uppbyggnad. Det är därför svårt att exakt uppskatta i vilken omfattning och på vilket sätt detta kommer att påverka Byggmaterialhandlarnas medlemmar.

Troligtvis kommer många av de produkter och varor byggmaterialhandeln säljer redan att vara inlagda i databasen när de kommer till ut i handeln. Men eftersom byggmaterialhandeln behöver systematik för arbetet med produkter innehållande farliga ämnen så kommer det oavsett att innebära ökad administration och ökade kostnader

Ta del av Byggmaterialhandlarnas hela remissvar här (pdf)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår