2021-05-28

Synpunkter på klimatdeklarationer

Byggmaterialhandlarna har idag lämnat sina synpunkter på Boverkets rapport om utveckling av regler kring klimatdeklarationer. Vi är positiva till förslaget och ser det som mycket viktigt med kunskapsuppbyggnad för byggmaterialhandeln och att vi underlättar arbetet genom att koppla GTIN till produktspecifika klimatdeklarationer, sk EPDs.

Regeringen har lagt ett lagförslag om klimatdeklarationer av byggnader som planeras att införas i januari 2022. Förslaget innebär att vid uppförandet av en byggnad ska byggnadens klimatpåverkan redovisas i en klimatdeklaration. Förslaget är avgränsat till att utsläpp ska redovisas för byggskedet modul A1-A5 enligt den europeiska standarden SS-EN15978:2011, dvs fram till färdig byggnad och för vissa byggnadsdelar, byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och innerväggar.

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av reglerna av klimatdeklarationer som omfattar hela livscykeln och gränsvärden1). Det innebär att gränsvärden för byggskedet föreslås införas 2027 och successivt skärpas 2035 och 2043. Boverket föreslår också att klimatdeklarationer ska innehålla redovisning av klimatpåverkan även från användningsfasen och slutfasen (modul B och C). Därutöver föreslår de också att fler byggnadsdelar, installationer, invändiga ytskikt samt fasta installationer ska inkluderas i klimatdeklarationen.

Sammanfattning av våra synpunkter ( läs mer i detalj längre ned)

1 Byggmaterialhandlarna är positiva till förslaget om att utveckla reglerna kring klimatdeklarationer och komplettera med gränsvärden samt utöka med fler moduler.

2 Viktig med kunskapsuppbyggnad för byggmaterialhandeln

3 Viktigt att koppla produktspecifika EPD och GTIN

 

Bakgrund

Byggmaterialhandlarna svarade i maj 2020 på Regeringens lagförslag i promemorian Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader. Vi framförde där att vi är positiva till det övergripande syftet med klimatdeklarationer, det vill säga att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra klimatpåverkan.

Vi ser positivt på en ökad kunskap gällande miljöprestanda och livscykeldata för de produkter och material som vi saluför och tror att klimatdeklarationer kommer att driva utvecklingen av material och byggprodukter till att bli ännu bättre ur miljöhänseende.

I mars i år svarade vi på förslaget till föreskrifter om klimatdeklarationer för byggnader Dnr 3920/2019. Vi svarade att vi är positiva till omfattningen av klimatdeklarationer som är tydligt avgränsat och definierat. Vi lyfte då fram en oro för att klimatdeklarationer som är kostsamma att ta fram skulle påverka priserna negativt och vi poängterade vikten av att de planerade nya reglerna kring gränsvärden redovisas i god tid så att handeln kan förbereda sig på de nya kraven.

 

Våra synpunkter meri detalj

1 Byggmaterialhandlarna är positiva till förslaget om att utveckla reglerna kring klimatdeklarationer och komplettera med gränsvärden samt utöka med fler moduler.

Byggmaterialhandlarna anser att tidplanen för införande av gränsvärden för klimatutsläpp i byggskedet (modul A1-A5) är rimlig. I praktiken innebär det fem år av lärande kring klimatdeklarationer för branschen innan gränsvärden kommer att införas 2027.

Vi är även positiva till att fler byggnadsdelar, installationer, invändiga ytskikt samt fast inredning inkluderas. Vi vill dock poängtera vikten av att Boverket tydligt definierar vad som omfattar installationer, invändiga ytskikt och rumskompletteringar. För att byggmaterialhandeln ska kunna bidra med rätt information till entreprenören så behöver vi veta vilken typ av material som kunderna behöver information om. Det kommer också att bli viktigt för att kunna analysera vilka produkter det kommer att bli en ökad respektive minskad efterfrågan på så att vi kan ställa tydliga krav på våra leverantörer.

 

2 Viktig med kunskapsuppbyggnad för byggmaterialhandeln

En konsekvens vi ser av klimatdeklarationer är att byggherren kommer att ställa krav på byggentreprenören att ta fram underlaget till klimatdeklarationer. Byggmaterialhandeln har både stora och (framför allt) mindre- och medelstora entreprenörer som kunder. De stora byggentreprenörerna har mer kompetens och arbetar i större utsträckning redan idag med (marknadsdrivna) hållbarhetskrav. De mindre byggföretagen som inte har samma erfarenhet kommer att behöva ta hjälp för att kunna leverera klimatdeklarationer till sina kunder. I praktiken kommer en stor del av arbetet att spilla över på byggmaterialhandeln.  

Byggmaterialhandeln kommer att behöva bidra med kompetens på flera områden. Handeln kommer till exempel att behöva ha kunskap om vilka produkter som det ställs krav på EPD:er på, bidra med kunskap om hur man optimerar materialmängder och att rätt material används på rätt ställe ur klimatperspektiv. Det kan också ställas högre krav på handeln på anpassade logistiklösningar och mer definierade och exakta mängder. Samtidigt måste handeln parera kostnader för byggprodukter som riskerar att bli dyrare. Dessa anpassningar kommer att ställa högre krav på handeln att hitta nya arbetssätt och processer för att kunna tillgodose kundernas önskemål.

Eftersom kraven är nya så varierar kunskapsläget kring klimatpåverkan från byggprodukter i byggmaterialhandeln idag. Vi ser det som viktigt att Boverket bidrar med informationsinsatser riktat mot handeln så att vi på bästa sätt kan bidra med kunskap till minskad klimatpåverkan vid byggnation. Det kan vara riktat informationsmaterial, webbinarier etc.

3 Viktigt att koppla produktspecifika EPD och GTIN

Som vi har meddelat i tidigare remissvar om klimatdeklarationer är vi positiva till en nationell databas med generiska klimatdata. Vi märker dock redan idag att kunder vill jämföra olika material och även produkter från olika tillverkare. För detta behöver vi ta del av produktspecifika data /EPD:er.

2018 enades byggbranschen om att den standard som ska användas för att identifiera en byggprodukt är GTIN (Global Trade Item Number). I år tog byggsektorn ytterligare ett steg till då byggsektorn enades om anpassningar av GTIN regelverket för byggprodukter. För byggmaterialhandeln som använder GTIN sedan många år tillbaka är det avgörande att det finns ett kvalitetssäkrat digitalt informationsflöde för artiklar så att vi kan koppla rätt produkt till rätt information/EPD.

Genom att öka andelen EPD:er med GTIN kommer arbetet med att jämföra produkter och material underlättas. Genom användandet av GTIN i byggsektorn kommer också möjligheten att skapa spårbarhet på de produkter som byggs in i fastigheter och anläggningar.  

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår